Hvad er FSC?
FSC er en international non-profit organisation, som er etableret for at fremme miljømæssig, social og økonomisk ansvarlig forvaltning af verdens skove gennem uafhængig skovcertificering og mærkning af certificerede skovprodukter. FSC udmærker sig ved at inddrage alle interessegrupper i processen. Det er dermed også FSC, der skal sikrer, at Byggeladen overholder alle de regler og normer, der er for at vi  kan opnå certificeringen.
 

Beskytter natur, mennesker og gavner klimaet

FSC sikrer at skoven drives bæredygtigt, og at der ikke fældes mere træ, end skovene kan nå at reproducere naturligt. Dette betyder også, at en FSC-certificeret skov set over en længere periode er CO2-neutral. FSC beskytter indfødte og lokalbefolkninger i skove verden over. I en FSC-certificeret skov er indfødte sikret ret til at bruge skovene, som de altid har gjort. For eksempel får de lov til at frede hellige pladser og kan bevare deres bosteder og jagtområder. 

Endvidere foretrækkes det at ansætte lokale arbejdere. Det betyder, at lokalbefolkningen sikres en indtægt fra den skov, de bor ved og samtidig gives en uddannelse i skovdrift. Desuden skal en del af den samlede indtægt fra skoven bruges til at støtte lokalsamfundet. Det kan betyde støtte til skoler, infrastruktur, vandforsyning og lignende.

FSC sikrer også, at skovarbejderne får forsamlingsret, så de kan danne fagforeninger. Samtidig sikres de en fair løn, sikkerhedsudstyr og andre sociale rettigheder

Bæredygtigt drevne skove har ikke kun betydning for de mennesker, som lever i og af skovene. Også dyr og planter, som er dybt afhængige af skovenes naturlige ressourcer, sikres ved en FSC-certificering.

FSC beskytter naturen og gavner klimaet
FSC-mærket er en sikkerhed for, at skove drives bæredygtigt, og at der ikke fældes mere træ, end skovene kan nå at reproducere.

Skovene er essentielle i CO2-regnskabet
Op mod 20 % af verdens menneskeskabte CO2-udslip stammer fra fældning og afbrænding af skove. Det svarer til den mængde CO2, som det ville koste at sende 8 mio. mennesker med fly fra London til New York hver eneste dag. 

Det sker, fordi der ifølge FAO hvert år forsvinder skov svarende til et areal på 3 gange Danmarks størrelse. Områderne, hvor skoven var, omlægges oftest til anden brug som eksempelvis marker eller plantager.

Det giver derfor rigtig god mening at passe på skovene og sikre, at fremtidige generationer kan få gavn af dem. Det betyder dog ikke, at vi skal holde op med at bruge skovene eller træ i det hele taget.

Træ er nemlig stadig det mest CO2-neutrale materiale, vi har. Så der er god fornuft i at bruge træ og papir, som vi plejer, det skal bare være med omtanke - med FSC-mærket.

Mere effektivt end fredning
I flere tilfælde har internationale uafhængige undersøgelser vist, at FSC-skove er bedre beskyttet mod ulovlig skovrydning end skove, der eksempelvis beskyttes af fredningsinitiativer, og at skovejernes økonomiske motivation til at holde ulovlige skovhuggere ude er en stor del af dette.

FSC er fornuftig skovdrift
I en FSC-certificeret skov fældes træerne skånsomt og bredt, så skovdækket holdes så konstant som muligt. Samtidig bevares sjældne planter, og kilder og vandløb beskyttes. Skovens drikkevand og vandløb bevares på den måde naturligt og sikres mod forurening.

I nogle skove kan det dog være tilladt at lave renafdrift af et sammenhængende område af gangen - eksempelvis i nåletræskove, da disse er følsomme over for plukvis fældning. I disse skove skal man stadig arbejde med korridorer, som sikrer at dyr og planter kan spredes mellem områder, og man skal naturligvis stadig leve op til resten af de strenge regler om FSC - som eksempelvis fredning af områder i skoven, beskyttelse af truede arter af dyr og planter, osv.  

FSC passer på dyrene
Bæredygtigt drevne skove har ikke kun en betydning for de mennesker, som lever i og af dem. Også dyr og planter, som er dybt afhængige af skovenes naturlige ressourcer, sikres ordentlige forhold. I en FSC-skov lever truede dyr en tryg tilværelse, fordi områderne de lever i, fredes mod fældning. 

Alle disse strenge krav giver tilsammen en skov, som både bruges og bevares på samme tid.

FSC's 10 grundprincipper*

1. Overholdelse af love
Skovdriften skal overholde gældende lovgivning, regulativer, og nationalt ratificerede internationale traktater, konventioner og aftaler. 

2. Arbejderes rettigheder og arbejdsvilkår
Skovdriften skal opretholde eller forbedre de sociale og økonomiske forhold for dem, der er beskæftiget i skoven. 

3. Oprindelige folks rettigheder
Organisationen (skovejer) skal identificere og anerkende oprindelige folks juridiske og traditionelle rettigheder til ejerskab, benyttelse og brug af land, territorier og ressourcer, der påvirkes af driften.

4. Forhold til lokalsamfundet
Organisationen (skovejer) skal bidrage til at opretholde eller forbedre de sociale og økonomiske forhold for lokalsamfundet.

5. Skovens ydelser
Skovdriften skal effektivt forvalte skovejendommens mange produkter og ydelser for at opretholde  eller forbedre den langsigtede økonomiske levedygtighed og udvalget af sociale og miljømæssige ydelser.

6. Miljøværdier og -påvirkninger
Organisationen (Skovejer) skal vedligeholde, bevare og genetablere ydelser og miljøværdier fra skovens økosystem og skal undgå, udbedre eller mindske negative miljøpåvirkninger.  

7. Driftsplaner
Organisationen (skovejer) skal have en driftsplan, der er i overensstemmelse med dens politikker og formål og tilpasset i forhold til driftens skala, intensitet og risiko. Driftsplanen skal implementeres og holdes opdateret baseret på information fra monitering for at fremme en tilpasset skovdrift. Den tilhørende proceduremæssige dokumentation skal være tilstrækkelig til at vejlede personale, informere berørte og interesserede interessenter og begrunde driftsmæssige beslutninger.

8. Overvågning og vurdering
Organisationen (skovejer) skal demonstrere, at fremgang i forhold til at opnå målsætninger, effekten af driftsaktiviteter og forholdene for driftsenheden moniteres og evalueres, i forhold til driftaktiviteternes skala, intensitet og risiko, for at kunne implementere en tilpasset drift.  

9. Høje bevaringsværdier
Organisationen (skovejer) skal bevare og/ eller øge de ”høje bevaringsværdier” i skoven ved at benytte forsigtighedsprincippet. 

10. Implementering af driftsaktiviteter
Driftsaktiviteter, der udføres af eller for skovejendommen, skal udvælges og implementeres i overensstemmelse med organisationens (skovejers) økonomiske, miljømæssige og sociale politikker og målsætninger og være i overensstemmelse med de samlede principper og kriterier.

Læs mere om FSC her